headerImage
 
 

Het Comité: Impressie Huishoudelijke Algemene Ledenvergadering

29-06-2020

Op vrijdag 26 juni jl. vond de Huishoudelijke Algemene Ledenvergadering van Het Comité plaats. I.v.m. de Corona-maatregelen werd de ALV dit jaar in digitale vorm georganiseerd. Er namen 30 personen vanuit de leden van Het Comité deel aan de vergadering. 

In zijn presentatie ging de voorzitter, Matthé Vermeulen, in op de activiteiten van Het Comité in 2019. Aan de orde kwamen onder meer: 

Het volledige jaarverslag over 2019 kunt u hier vinden. 

De ledenvergadering is akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om in 2021 geen indexatie of inflatiecorrectie toe te passen op de contributie. 

Vervolgens kwam de bestuurswisseling aan de orde; Vice voorzitter Anton van Eck was aftredend volgens rooster en herkiesbaar. Definitief aftredend en niet herkiesbaar waren, Arjen van den Blink en Maarten Boot. 

De ledenvergadering heeft ingestemd met de herbenoeming van Anton van Eck en benoeming van Anton de Groot en Paul Stam. 

Tot slot, deelde de voorzitter mee dat er i.v.m. de Corona-pandemie verscheidene evenementen zijn verschoven naar later datum. Zo is ook het Jaardiner in 2020 afgelast en zal er pas in 2021 weer een jaardiner plaatsvinden. 

Na afloop van de algemene ledenvergadering werd een interessante lezing verzorgd door Walle Romijn van AON. In deze lezing ging de heer Romijn in op diverse relevante ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt in relatie tot de agri-handel. Er werd onder andere ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van de transport goederen-, krediet-, opstal-, aansprakelijkheids- en cyberverzekeringen. En de effecten van de Covid-19 pandemie op de verzekeringsmarkt. De algemene trend is dat bedrijven rekening moeten houden met dat de premies zullen stijgen, dekkingen worden beperkt en verzekeraars steeds kritischer worden. 

De leden van Het Comité werd geadviseerd om ruim op tijd te starten met de gesprekken over de verlenging van de verzekeringspolis en te onderzoeken of er alternatieven in de bedrijfsvoering zijn. 

De powerpoint presentatie van Walle Romijn kunt u hier downloaden.