headerImage
 
 

Sustainable Use Directive voor pesticiden wordt wetgeving

07-02-2022

De Europese Commissie heeft in 2020 een gecombineerde routekaart gepubliceerd voor de evaluatie van de EU-wetgeving inzake duurzaam gebruik van pesticiden en een effectbeoordeling voor de eventuele herziening van wetgeving. Dit initiatief is een van de ambitieuze acties op het gebied van pesticiden die zijn voorzien in de "van boer tot bord"-strategie; als reactie op de toezegging die is gedaan als onderdeel van de Green Deal van de EU om het gebruik en het risico van chemische pesticiden te verminderen.

Tijdens de bijeenkomst van deze week met betrekking tot de Green deal werd aangekondigd dat er eind maart een nieuw wetgevend stuk zal worden gepubliceerd waarin staat dat de directive geen richtlijn meer zal zijn, maar een verordening. Concreet betekent dit dat het onmiddellijk bindend zal 

Er zijn drie beleidsopties voor verdere discussie en toekomstige implementatie, die afwijken van de standaardoptie of status-quo (handhaving van de huidige richtlijn).

  • Eerste optie: niet-wettelijk bindende doelstellingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en risicovermindering (met verbetering van de adviesdiensten, informatie en vrijwillige toezeggingen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, bevordering van precisielandbouw, enz.).
  • Tweede optie: doelstellingen zijn bindend, maar weerspiegelen nationale overwegingen en doelstellingen. De lidstaten zouden echter onderworpen zijn aan een jaarlijkse rapportage om geleidelijk toe te werken naar de EU-brede doelstelling van -50% gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De meer gevaarlijke stoffen worden streng gereguleerd (en verboden in kwetsbare gebieden, d.w.z. stedelijk groen). Professionele gebruikers zouden elektronische gegevens over het gebruik van pesticiden moeten bijhouden en tegelijkertijd zouden de nationale autoriteiten die gegevens verzamelen om de voortgang bij te houden en (indien nodig) corrigerende maatregelen vast te stellen.
  • Derde optie: deze zal enigszins vergelijkbaar zijn met de tweede optie, met als belangrijkste verschil dat doelstellingen bindend zullen zijn op EU-niveau.

Wanneer er meer informatie beschikbaar is, zal dit worden gedeeld, aangezien dit van invloed kan zijn op veel factoren, zoals de landbouwproductie in de EU, de productiekosten en kan leiden tot meer invoer uit derde landen met "minder strikte regulering van het gebruik van pesticiden". De Commissie heeft verwezen naar "potentiële compenserende en mitigerende maatregelen" om eventuele "ongewenste negatieve gevolgen voor dergelijke niet-EU-landen", met name ontwikkelingslanden, tegen te gaan, zonder in detail te treden”.