headerImage
 
 

 Verwijzend naar de nieuwsbrieven (van 10-2-‘1722-05-‘173-11-’1714-2-’18 en 19-2-'19) rond het thema vervoer van Palmpitschilfers ofwel Palm Kernel Expeller (PKE) wordt hieronder de te volgen werkwijze bij transport (zowel binnenvaart, weg en rail) van PKE beschreven. 

 

Aanvullende actie bij transport van PKE

Omdat PKE in principe onder UN1386, Gevarenklasse 4.2 valt, dient de afzender te waarborgen dat het vervoer conform de gevaarlijke stoffen wetgeving plaatsvindt. 

Dit kan op twee manieren: 

  1. De partij wordt vervoerd in transportmiddelen volgens de gevaarlijke stoffen wetgeving (ADN schip, ADR truck, of RID trein), of; 
  2. De afzender/ opdrachtgever toont op basis van artikel 2.2.42.1.7 van de ADN/ADR/RID aan dat de te transporteren PKE niet onderworpen is aan de voorwaarden van de indelingscriteria. 
    Het ADN/ ADR en RID biedt namelijk in Par. 2.2.42.1.7 de mogelijkheid om een uitzondering te maken, waarbij de afzender van de lading mag verklaren dat de stof niet aan de indelingscriteria van voor zelfontbranding vatbare vaste stoffen van de Klasse 4.2 voldoet. Dit kan worden aangetoond door bij iedere verlading een N4 test uit te voeren. Dit is echter om praktische redenen niet haalbaar. 
    Alternatief is om de leverancier door middel van een veiligheidsinformatieblad oftewel een Safety Data Sheet (SDS) te laten verklaren, dat de goederen geen gevaar vormen tijdens het transport per schip, trein of auto. Daar er geen SDS voor Palm Kernel Expeller bestond is in opdracht van Het Comité van Graanhandelaren een veiligheidsinformatieblad opgesteld conform Verordening EG 1907/2006 (REACH model). Hiermee kan ten behoeve van de bevoegde autoriteiten worden aangetoond, dat PKE onder deze uitzondering valt. De afzender/ opdrachtgever kan dit aantonen door de SDS conform de invulinstructie in te vullen en zorg te dragen dat de ingevulde SDS met de ladingdocumenten wordt meegeleverd. 
 

Documenten