headerImage
 
 

Hygiënecode GZP handel

Hygiënecode voor de granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven

Sinds 1 januari 2006 zijn de Europese Hygiëneverordeningen (Vo. (EG) nr. 852/2004 en Vo. (EG) nr. 183/2005) van kracht. In de hygiëneverordeningen zijn eisen opgenomen ten aanzien van de invoer van een op HACCP gebaseerd voedsel- of voederveiligheidssysteem. Middels het HACCP-systeem wordt de productie van levensmiddelen en diervoeder gedurende alle processtappen geborgd.
 
In de Hygiëneverordeningen is vastgelegd dat (vertegenwoordigers van) de sector een hygiënecode mag opstellen. Deze hygiënecode voor de granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven is opgesteld door de Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren. In deze organisatie zijn alle geledingen van de granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven vertegenwoordigd. Het doel van de Hygiënecode is het beschrijven van de wijze waarop gewerkt moet worden, opdat een hygiënisch en voedselveilig product geproduceerd wordt.
 
De in deze hygiënecode omschreven procedures zijn een uitwerking van de HACCP-beginselen van Verordening (EG) nr. 852/2004 en Verordening (EG) nr. 183/2005. Deze beginselen zijn van toepassing op alle stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen en diervoeder. Het handelen in strijd met deze beginselen is verboden op grond van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen en artikel 6.2 van de Wet Dieren. Wanneer een levensmiddelen- of diervoederbedrijf overeenkomstig de in een goedgekeurde hygiënecode omschreven procedures handelt, kan er in principe van uitgegaan worden dat aan de HACCP-beginselen van Verordening (EG) nr. 852/2004 en Verordening (EG) nr. 183/2005 wordt voldaan.
 
Deze hygiënecode is vrijwillig toepasbaar. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om in plaats van het werken volgens de hygiënecode een eigen HACCP-systeem voor de collectie, verwerking en aflevering van granen, zaden en peulvruchten op te stellen en toe te passen. Indien er voor wordt gekozen een eigen HACCP-systeem op te stellen wordt geadviseerd de hygiënecode als leidraad te gebruiken.
 
Toepassingsgebied
Deze hygiënecode is bedoeld voor alle granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven waar voor humane of dierlijke consumptie granen, zaden en peulvruchten, gecollecteerd, verwerkt, behandeld, verpakt, vervoerd, gedistribueerd of verhandeld worden. Het maakt daarbij niet uit of het product eigendom van de ondernemer is, of eigendom van derden.
Het traject van boer (primaire producent) tot collecterend, verwerkend en afleverende bedrijf valt niet onder de code, evenals het traject na aflevering aan de klant. Microbieel bederf maakt geen onderdeel uit van de scope van de Hygiënecode.
 
Hygiënecode bestellen
De Hygiënecode voor de granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven is voor zowel leden (gratis) als niet-leden (tegen betaling van €75,-) van
Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren beschikbaar. Een digitaal exemplaar van de Hygiënecode kunt u hier bestellen. Na bestelling ontvangt u z.s.m. een persoonlijk digitaal exemplaar, zorg daarom dat u de juiste gegevens invult. Het is niet toegestaan deze hygiënecode verder te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden.
 
De meest recente versie van de Hygiënecode is van september 2021, welke in werking is getreden per 1 september 2021. Deze nieuwe versie vervangt de eerdere versie uit 2009. 
Verder raden wij u aan om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen m.b.t. wet- en regelgeving op het gebied van o.a. contaminanten. Deze nieuwsbrief wordt wekelijks gepubliceerd en is bestemd voor zowel leden als voor niet-leden van Het Comité.
 

 
DISCLAIMER
Deze hygiënecode is bedoeld voor alle granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven waar voor humane of dierlijke consumptie granen, zaden en peulvruchten, gecollecteerd, verwerkt, behandeld, verpakt, vervoerd, gedistribueerd of verhandeld worden. Het Ministerie van VWS heeft deze hygiënecode goedgekeurd voor levensmiddelen, zie hier de publicatie in de Staatscourant. Bij het Ministerie van LNV geldt tegenwoordig een andere regeling. Via RVO start Het Comité de procedure om de hygiënecode ook goedgekeurd te krijgen als Gids voor Goede Praktijken.  
 
N.B. Wij raden u u om de huidige geconsolideerde versies van de verordeningen via de links te openen.