headerImage
 
 

Gegaste ladingen

In december 2019 heeft een ernstig incident plaatsgevonden met een lading agribulk, die in Amsterdam was overgeslagen vanuit een zeeschip in een binnenvaartschip. Tijdens het vervoer door het binnenvaartschip is het schippersechtpaar zeer ernstig onwel geworden als gevolg van mogelijk een te hoge concentratie fosfine dat nog aanwezig was in de lading. Deze lading was aan boord van het zeeschip bij belading in origine behandeld met losse tabletten fosfine.

Omdat het voor zich spreekt dat er maximaal op moet worden ingezet om een herhaling van een dergelijk ernstig incident te voorkomen, zijn er op diverse niveaus initiatieven genomen om de veiligheid van alle partijen in de vervoersketen van agribulkproducten integraal te verbeteren.

Er is door de Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam gewerkt aan een wijziging van het ‘Plan van aanpak voor schepen waarvan de lading in het buitenland is ontsmet met fosfine’. Tijdens het overleg van verschillende ketenpartners is er geconcludeerd dat er naast het Plan van Aanpak van de havenbedrijven aanvullende maatregelen in de keten noodzakelijk zijn. Tijdens dit overleg zijn ervaringen gedeeld en is er intensief over oplossingsrichtingen nagedacht ter verbetering van de veiligheid in de agribulkketen. Ingezet is op de volgende (deel)oplossingsrichtingen: 

  1. In de keten zorgdragen voor het meeleveren van informatie over gegaste ladingen;
  2. Verhogen van het kennisniveau in de keten;
  3. Uitbreiding van de arbocatalogus binnenscheepvaart;
  4. Een internationale aanpak om de risico’s van losse tabletten te minimaliseren.

Daarnaast is het belang van een structurele internationale oplossing benadrukt. Door het Ministerie is aangegeven dat zij bereid zijn om op internationaal niveau een wijzigingsvoorstel te doen in de IMO-richtlijn voor het beschermen van agribulklading tegen plaagdieren.

Alleen als wij ons allemaal verantwoordelijk voelen en het maximale doen wat binnen onze macht ligt om de veiligheid verder te verbeteren, wordt de kans op herhaling van dergelijke incidenten -veroorzaakt door lading gegast met losse tabletten - tot het absolute minimum beperkt.

 

Laatst gewijzigd op 16 juli 2021