headerImage
 
 

Tot 1 januari 2014 werd het dossier arbeid en goed werkgeverschap beheerd door de afdeling Arbeid van de Productschappen.

Atex

Het Productschap Akkerbouw heeft in opdracht van het Comité van Graanhandelaren een handleiding ontwikkeld die bedrijven ondersteunt om te voldoen aan de ATEX-richtlijn. Dit document geeft inzicht in de specifieke risico’s, zonering en benodigde maatregelen en die bedrijven een hulpmiddel biedt om al dan niet zelfstandig een explosieveiligheidsdocument op te stellen of te actualiseren op een wijze zoals die is geaccepteerd door de Arbeidsinspectie.

De Atex-handleiding vindt u hier. De Atex-grondstoffendatabase vindt u hier

Op http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-staub-ex/index-2.jsp vindt u een database met de explosiegegevens van diverse stoffen. 

 

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en moet schriftelijk worden vastgelegd. In het plan van aanpak (pva) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico's, en wat deze maatregelen opleveren.

De RI&E voor de diervoedersector is een branche-erkende RI&E en komt in aanmerking voor de lichte toets. Dit betekend dat door de arbodienst alleen op papier wordt gecontroleerd of de elementen, die in het kader van een RI&E aan de orde dienen te komen, ook daadwerkelijk beschreven zijn.

Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u ook de RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.

Als u niets doet?

Als een inspecteur van de Arbeidsinspectie tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan zal de inspecteur direct een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden.

Klik hier voor de branche-erkende RI&E. Nadat u een gebruikerslicentie heeft aangevraagd, kunt u gratis gebruik maken van de RI&E

 

Arbocatalogus

Sinds 2007 is de Arbowet vereenvoudigd. Dat betekent dat er doelvoorschriften zijn gesteld waarvan werkgevers en werknemers zelf mogen bepalen hoe ze er aan voldoen. Deze maatregelen kunnen worden vastgelegd in een arbocatalogus.

Arbocatalogus Graanbe- en Verwerkende industrie

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken. Een doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden. Bijvoorbeeld het maximale geluidsniveau.

De Arbowet schrijft niet voor hoe deze normen moeten worden nageleefd, maar laat dat aan de bedrijven zelf over. De bedrijven kunnen dit vastleggen in een arbocatalogus. De catalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Een arbocatalogus kan op branche- of bedrijfsniveau gemaakt worden.

De Inspectie SZW controleert bedrijven op naleving van de wet- en regelgeving en houdt daarbij rekening met de oplossingen uit de arbocatalogus. Wie de oplossingen uit een positief getoetste arbocatalogus opvolgt, wordt minder streng gecontroleerd dan andere bedrijven. Bij ernstige overtredingen van de Arbowet treedt de inspectie daarentegen hard op.

De arbocatalogus wordt gezien als een erkend, breed gedragen en door de sociale partners zelf uitgeschreven recept voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Wie met een door de Inspectie SZW goedgekeurde arbocatalogus werkt, weet dat hij goed zit en voldoet aan de wettelijke normen en doelvoorschriften voor die onderdelen die in de arbocatalogus staan. Ook voor de diervoedersector is een arbocatalogus ontwikkeld, te weten de arbocatalogus voor de Graanbe- en verwerkende bedrijven.

 

Stof

Blootstelling aan stof tijdens het werk kan leiden tot gezondheidsklachten. Ook in bedrijven in de graanhandel is dit het geval.

Op bedrijven in de graanhandel en andere agrarische sectoren bevat het stof praktisch altijd schadelijke deeltjes. Of het nu om nevel gaat of vaste droge stof. Daarbij gaat het onder meer om zeer fijne deeltjes als kwartsstof (afkomstig van zand of klei) en endotoxinen (resten van bacteriën).

Klachten aan de luchtwegen zijn een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim in de agrarische sector. Dat is niet voor niets: het risico van stof voor de gezondheid wordt vaak onderschat. Bij de productie en be- en verwerking van agrarische producten staan mensen regelmatig bloot aan hoge concentraties stof. Denk bijvoorbeeld aan de overslag, het produceren en verwerken van granen, diervoeder en graszaden. Op de website http://www.pakstofaan.nl/ kunt u diverse informatie vinden over mogelijke maatregelen tegen stof. De specifieke maatregelen voor de graanhandel vindt hier.